Motels in Kanab, UT

Name Address City State Phone
Blue Sage Motel 330 S Main St Kanab Utah (928) 643-7125
Brandon Motel 223 W Center St Kanab Utah (435) 644-2631
Four Seasons Motel 36 N 300 W Kanab Utah (435) 644-2635
Grand Canyon Motel 175 S Main St Kanab Utah (928) 643-7646
Ship Rock Motel 337 S Main St Kanab Utah (928) 643-7355
Sun-N-Sand Motel 347 S 100 E Kanab Utah (435) 644-5050
Travelers Motel 544 E 300 S Kanab Utah (435) 644-2228
Treasure Trail Motel 150 W Center St Kanab Utah (435) 644-2687